Henrik Lindley och Anders Wall svarar på kritiken om att Morgongåva Företagspark förfular samhällsbilden. 

Tråkigt att du inte är nöjd med utvecklingen i Morgongåva

6 januari 2024 - SVAR PÅ INSÄNDARE   

Kommentar på Ellinor Jigmarks insändare om nybyggnation i Morgongåva

Det är naturligtvis tråkigt att Du inte tycker att det är bra och viktigt med investeringar och utveckling av företagandet i Morgongåva. De direkta arbetstillfällen som dagens e-handelsverksamhet i Morgongåva har, motsvarar nästan hela Morgongåvas befolkningsmängd.  

Det skapar också många indirekta arbetstillfällen för lokala entreprenad-och serviceföretag. En viktig grogrund för utveckling av samhällsservice och för att kunna bo och verka.

Morgongåva Företagsparks industrimark och byggnader har funnits sedan andra halvan av 1800-talet, dvs långt innan dagens bostadsområden fanns. Du nämner nybyggnationen 2017, den uppfördes på samma plats som det tidigare funnits industribyggnader sedan mycket länge, dessa revs i början av 2000-talet.

 Den utbyggnad som nu påbörjats följer helt den detaljplan som är antagen av Heby Kommun för industriområdet. Företagsparkens industritomtmark sträcker sig ända ut till alléträden vid Allévägen. Vid planeringen av utbyggnaden har en av utgångspunkterna varit att behålla så mycket karaktär som möjligt mot Allévägen inklusive att behålla alla träd som kan sparas, vi har i dagsläget inga planer på att ta ner ytterligare träd.

Morgongåvas utveckling har i hög grad följt de upp- och nedgångar som industriverksamheten haft såsom i många brukssamhällen. Järnbrukstiden på 1800-talet, tillverkning av lantbruksmaskiner mm under större delen av 1900-talet och e-handelsutvecklingen på 2000-talet. Många minns fortfarande hur arbetstillfällen försvann och att bostäder revs och Morgongåva var en avfolkningsbygd, på 1980-talet. Det är tack vare företagsutvecklingen vi nu till exempel åter har tågstopp i Morgongåva. Med nya långsiktiga satsningar i byggnader och företagsutveckling skapas möjligheten till att ytterligare bostäder kan byggas i Morgongåva, vilket i sin tur ger förbättrade skatteintäkter till kommunen.

 Heby Kommun har nyligen antagit en fördjupad översiktsplan för Morgongåva som på många sätt belyser och styr var ytterligare byggnationer kan ske och var naturmark mm ska bevaras, det arbetet har skett med en bred medborgardialog. Morgongåva har goda möjligheter att fortsätta att utvecklas med arbetstillfällen, bostäder och samhällsservice för en livskraftig framtid som förhoppningsvis är positivt för alla Morgongåvabor. De förutsättningarna har inte alla små bruksorter.

Anders Wall och Henrik Lindley

https://www.salaallehanda.com/2024-01-06/trakigt-att-du-inte-ar-nojd-med-utvecklingen-i-morgongava